Reproducció

Aparellar dos animals amb èxit pot resultar frustrant pels propietaris, sobretot si ens és difícil saber quin és el millor moment per a la unió.

De vegades la femella encara no està preparada i rebutja el mascle; altres vegades hem fet tard irremeiablement i hem d’esperar uns altres sis mesos que l’animal torni entrar en zel.

Si ens resulta difícil saber en quin moment de l’estre es troba la gossa o la gata, us podem ajudar amb una citologia o sèrie de citologies que fem al moment i ens garanteixen l’èxit.

Quan l’animal està en estre, la població cel·lular està formada per aproximadament un 90% de cèl·lules superficials i menys de un 5% de cèl·lules parabasals o intermèdies.

Si, pel contrari, un dels dos exemplars presenta problemes a l’hora de l’aparellament, podem realitzar una inseminació artificial al mateix centre.